Computing Art Studio

continents

Programy Celne

Odprawy celne: WinSAD

WinSAD to kompletne, nowoczesne stanowisko pracy agenta celnego. Tworzy wszelkie dokumenty, kontrolując poprawność ich wypełniania i przesyłając do elektronicznych systemów celnych. Najmocniejszą storną programu jest szybki i rzetelny serwis aktualizacyjny. WinSAD jest zawsze aktualny!

Odprawa czasowa: MagCS, WinSAD i Terminator

MagCS wspomaga obsługę odpraw czasowych. Program umożliwia prowadzenie wymaganej prawem ewidencji towarów objętych odprawą czasową w formie elektronicznej oraz kontrolę użycia zabezpieczeń.

Składowanie celne: WinSAD i WinSkład

WinSkład to nowoczesny i wszechstronny program do obsługi składowania celnego. Program prowadzi wymagane prawem ewidencje oraz zapewnia kontrolę użycia zabezpieczeń. Dzięki ścisłej intergracji z programem WinSAD w pełni automatyzuje proces dokonywania odpraw celnych.

Przetwarzanie: WinSAD i WinUCZ

Program WinUCZ obsługuje przetwarzanie. Wspomaga obsługę zarówno uszlachetniania czynnego, jak i biernego. Program prowadzi wymagane prawem ewidencje oraz zapewnia kontrolę użycia zabezpieczeń.

Sprawozdawczość UE: Intrastat i MiniIntrastat

Programy Intrastat i MiniIntrastat wspomagają obsługę wymiany towarowej wewnątrz EU. Umożliwiają tworzenie dokumentów WDT i WNT oraz automatyczne generowanie deklaracji Intrastat. Program Intrastat jest przeznaczony dla obsługi wielu firm, zaś program MiniIntrastat jest ograniczony do obsłuji jedynie jednej firmy. Funkcjonalność tych programów jest także dostępna w formie modułu dodatkowego do programu WinSAD - modułu Intrastat.

Przemieszczenia akcyzowe: Akcyza

Program Acyza służy do obsługi sprawozdawczości o przemieszczeniach towarów akcyzowych takich jak paliwa, gaz, energia oraz produkty tytoniowe i alkoholowe. Obsługuje rejestrację przemieszczeń w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy oraz poza procedurą zawieszenia akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS (obecnie EMCS PL 2).

Przewóz monitorowany: HuzarSENT

Program HuzarSENT obsługuje proces rejestracji przewozów towarów wrażliwych i paliw opałowych z wykorzystaniem systemu SENT.

Obsługa VAT w e-Commerce: Moduł AISH7

Zgłoszenia H7 są obsługiwane przez moduł dodatkowy do programu WinSAD - moduł AISH7. Moduł ten umożliwia składanie zgłoszeń celnych w wymianie Business to Consumer (B2C) oraz Consumer To Consumer (C2C) i przesyłanie ich do systemu AIS/e-Commerce.

Moduły indywidualne

Moduły indywidualne są konstruowane z myślą o automatyzacji wymiany danych pomiędzy programami celnymi a innymi aplikacjami. Modą służyć do importu danych obsługiwanych dostaw - np. importu faktur lub do tworzenia raportów o dokonanych odprawach - np. raporty do programu Excel. Moduły są budowane w oparciu o indywidualne wymagania.